Банер на Студентски съвет към ВВМУ "Никола Йонков Вапцаров"

 

История на Студентски съвет

Председателите на Студентски съвет през годините

Учредяване и развитие на Студентски съвет на ВВМУ

Идеята за създаване на Студентски Съвет
на Висшето Военноморско Училище "Н. Й.
Вапцаров" възниква след преструктурирането на
образованието в училището. Тази идея е породена
от разкриването на специалности, профилирани
в подготовката на кадри за гражданския флот.
Учредяването на Студентски Съвет е една важна
крачка към модерното образование и създаване на
мост между студентската общност и ръководните
кадри на училището.

Променяйки образователната система и въвеждайки
обучение по специалности за гражданския флот, през 1998 г., възниква и нуждата от координационен орган, който да защитава интересите на студентите и
да осъществява диалог с ръководството.

И така, през периода 1998 – 2003 г. започва
"прохождането" на Студентски Съвет към ВВМУ "Н.
Й. Вапцаров". Началото е трудно и изграждането
на единна структура и организация за управление
на Студентски Съвет не се увенчава с успех.
Дейностите са формални и голяма част от идеите
и проектите не са реализирани.

От 2003 г. отговорност за реновирано учредяването
на Студентски Съвет към ВВМУ поема Иван Марков,
студент III-ти курс, КММ. Заедно със студенти
и курсанти той успява да реализира единна и
централизирана система за работа в екип.

След встъпването си в длъжност, председателят
на Студентски Съвет, Иван Марков и членовете на
съвета, започват изпълнение на цели и идеи, касаещи благото и развитието на студентската общност във ВВМУ. Като основни приоритети са приети:
- осъществяване на комуникативна връзка между
студентите и ръководството на училището;
- предлагане и разглеждане пред ръководството
на проблеми, пряко свързани с обучението на
студентите
- участие в съставянето на учебните планове
и др.

На извънучилищно ниво Студентски Съвет към
ВВМУ "Н. Й. Вапцаров" има изградени трайни
взаимоотношения с дирекция "Младежки дейности
и спорт" към Община Варна. Съвместно с тях се
организират инициативи, тържества и празници с
цел обединяване и сближаване на студентите на град Варна. Резултатът е организирането на фестивал на Художествената самодейност, организирането на студентски бал, предлагане и реализиране на проекти на университетско и общинско ниво и др.

Със създаването на Университетски-войскови
спортен клуб към ВВМУ "Н. Й. Вапцаров" и предвид
неговите тесни връзки със Студентски Съвет,
сега на студентите се предоставя възможност за
развиване на по-активна спортна дейност и вземане
на участие в множество спортни прояви.

Немаловажни са и стремежите на Студентски
Съвет да помогне на своите студенти за тяхното
професионално ориентиране и реализиране на
пазара на труда. За тази цел Студентски Съвет
изгради ценни взаимоотношения с новооткрития, в
края на 2005 г., Център за Кариерно Развитие (ЦКР)
към ВВМУ. Надеждното и навременно огласяване на
информацията помага на студентите да вземат
участие в редовно провеждащите се презентации
на менингови фирми в училището, както и да
получават всякакъв вид информация относно
свободните стажантски и работни позиции на
морския пазар на труда.

Работата и взаимоотношенията на Студентски
Съвет със своите сътрудници ще се запазят и за в
бъдеще. Всичко това е плод на благоразположението и методиката на управление от членовете на Студентския Съвет към ВВМУ.

"Ние ще работим активно и усърдно за професионалното израстване на нашите студенти
и превръщането им в надеждни морски специалисти, защитаващи достойно името на ВВМУ "Н. Й. Вапцаров"!"