Банер на Студентски съвет към ВВМУ "Никола Йонков Вапцаров"

 

Стипендии във ВВМУ "Н. Й. Вапцаров"

 

1. Стипендии за висок семестриален успех или нисък месечен доход на член от семейството
2. Студентски стипендии (Евростипендии) и специални стипендии (награди)

 


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Стипендии за висок семестриален успех и нисък месечен доход на член от семейството

Както във всички университети така и  във ВВМУ стипендии се отпускат на студенти и курсанти , чийто среден успех от предходните два семестъра е над добър 4,00 включително.

ПРАВО НА СТИПЕНДИЯ ИМАТ САМО СТУДЕНТИ РЕДОВНО ОБУЧЕНИЕ. ОБУЧАВАЩИТЕ СЕ В ОКС "МАГИСТЪР" СЛЕД ОКС "БАКАЛАВЪР" ИМАТ ПРАВО НА СТИПЕНДИЯ САМО АКО СА ПРИЕТИ ПО ДЪРЖАВНА ПОРЪЧКА.

Студенти в първи курс на обучение за образователно-квалификационни степени бакалавър и магистър могат да получават стипендии от втория семестър на своето обучение

Критерии, по които се извършва класиране на кандидат-стипендиантите са два: "среден семестриален успех" и "месечен доход на член от семейството за предходните 6 месеца":

 

       I. Среден семестриален успех

       Декларира се успехът от предходната  учебна година. Вписва се и успехът от всички семестри до момента. Кандидатът не може да има условни изпити.

       II. Месечен доход на член от семейството за предходните 6 месеца

       Всички кандидати подават документи, удостоверяващи дохода на семейството за периода 01.04.2012 - 30.09.2012 година. Членове на семейството са съпругът(съпругата) и децата, ако кандидатът е семеен, а ако не е семеен -бащата, майката, непълнолетните братя и сестри, или пълнолетните, ако са несемейни и учащи се, войници, или нетрудоспособни, т.е. инвалиди. В случаите на повто­рен брак на майката или бащата, за член на семейството се счита и новият съпруг (съпруга), неза­висимо от това дали е осиновител, или не.

       III. Необходими документи

       1. Молба-декларация и служебни бележки за доход - купуват се от Деканата на факултета ( съответно „ Навигационен” и „ Инженерен” )
       2. Документи за доход:

Заплати - включително обезщетения за временна нетрудоспособност (болнични). В служеб­ните бележки се посочват основната заплата, класове, неплатен отпуск (дни) -ако е ползван такъв, болнични. Документите трябва да съдържат данни за данъчен номер, адрес, телефон за връзка, подписи и имената на гл.счетоводител и управител, печат. Посочените доходи са задължително БРУТНИТЕ. Сумите, получени във валута се преизчисляват по фиксинг (за евро) и по курс за деня - за щатски долари.

Семейни добавки - това са сумите, които се получават от деца-учащи се в средните училища. Документ се взема от дирекции "Социални грижи" към кметствата.

За безработни родители, които не получават обезщетения от Бюрото по труда – служебна бележка от същата инстанция, в която да се посочва, че лицето редовно е потвърждавало регистрацията си в периода 01.04.2012 - 30.09.2012 год.

Семейните студенти представят за сверяване акта за брак и удостоверение за раждане на дете, ако имат такова.

IV. Класиранe

  • С предимство - класират се семейните студенти, ако и двамата съпрузи са студенти редовно обучение, или съпругата е прекъснала поради майчинство.

  • На общо основание - Всички, отговарящи на условието " успех от последните два семестъра, равен или по-голям от добър 4,00" и представили необходимите документи за доход, участват в класиране по факултети. Всеки факултет има определена по квотен принцип бройка за стипендианти. Няма въведено ог­раничение за максимално допустим доход.

  • Класирането на кандидатите за стипендия става на база комплексен бал, обвързващ два­та задължителни критерия. Формулата за получаването му е единна за всички кандидати. За све­дение през миналия учебен семестър, действаща беше точкова система, при която за определен успех (започвайки от 4.00 през 0,24 пункта) се дават съответен брой точки във възходящ порядък, а за дохода през 1,5 МРЗ съответните точки са в низходящ ред. Сборът от двата бала участва като състезателен бал. За настоящия семестър ще се продължи по същата система. При равен общ бал предимство се дава на по-високия успех от предходните два семестъра, при ново равенство -предимството е на по-високия общ успех, при ново равенство предимство се дава на по-ниския до­ход.

V. Размер

Размерът на стипендията може да бъде еднаква за всички класирали се (с цел повече сту­денти да получат стипендия) или различна в зависимост от успеха, но във всички случаи не може да бъде по-малка от 50 лева. Кой от вариантите ще се приложи, се изяснява след уточняване броя на кандидатстващите за стипендия.


 

 

Евростипендии - Проект „Студентски стипендии и награди”


Вече е започнал срока за попълване на формулярите за евростипендии и евронагради (специални стипендии). Крайният срок за онлайн попълване 27 април 2014 г.!

• Какво представляват евростипендиите?

Това са стипендии за студенти, финансирани от Европейския съюз. Стипендиите за успех са на стойност 120лв за 5-те месеца на семестъра (общо 600лв), а евронаградите (специалните стипендии) са еднократни на стойност 200лв. Важно нововъведение в сегашната фаза е, че един студент може да кандидатства за до 5 специални стипендии с различни сертификати и теоретично може да вземе няколко пъти по 200лв.

Повече информация можете да откриете на сайта на проект "Студентски стипендии" към МОН

• Условия за кандидатстване за евростипендии

1. Общ успех Добър (4) и по-висок от предходните два семестъра
2. Взети всички изпити.

• Условия за кандидатстване за евронагради (специални стипендии)

1. Общ успех Добър (4) и по-висок от предходния семестър
2. Взети всички изпити
3. Участие в научни, изследователски или практически разработки или в художествено-творчески дейности.*

*Ако имате постижения и участия в конференции, публикували сте научни доклади и разработки и имате служебна бележка или някакъв вид сертификат за това, можете да кандидатствате.

• Как обучаемите във ВВМУ могат да кандидатстват за евростипендии и евронагради?

1. Влизате в сайта на проект "Студентски стипендии" към МОН и цъквате на Нова регистрация, дори да имате такава от минали периоди на програмата.

Screenshot1

 

2. Въвеждате своето ЕГН и факултетен номер и натискате Търси.

3. След като излязат вашите данни, остава да попълните свой имейл, парола и да напишете кода, който е даден. Натискате бутон Регистрация и вече сте регистрирани.

Screenshot2

 

4. Влизате в порфила си от началната страница.

5. Създавате нови формуляри за Стипендия за успех и/или за Специална стипендия.

Screenshot3

 

6. Попълвате внимателно своите данни и проверявате вече написаните за грешки. Няма смисъл да лъжете в секция Статистически данни, защото каквото и да напишете, то няма да увеличи шансовете ви да се класирате. Можете още от сега да въведете своята банкова сметка, на която желаете да ви бъдат преведени парите, можете да направите това и по-късно. Желателно е сметката да е в ДСК, защото ВВМУ работи най-лесно с тази банка, но НЕ Е задължително! Ако имате сметка в друга банка, оставете полето "Банка" непроменено (на Изберете)

7. След натискане на бутон Изпрати, вашият формуляр е запазен.

8. Разпечатвате формуляра, може да е и черно-бяло.

9. Попълвате датата и се подписвате.

10. Носите вече подписания формуляр в офиса на Студентски съвет и го предавате на колегите.

11. Чакате да бъде потвърден вашият успех от деканата на училището. Можете да проверявате напредъка от профила си в сайта. Ако мине твърде много време и вашите заявки не бъдат одобрени, моля свържете се с нас в секция Контакти

УСПЕХ!